NIBM เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในศรีลังกาที่ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ระบบนี้ใช้เพื่อควบคุมการเข้า-ออก และการจัดการการเข้า-ออกจากมหาวิทยาลัย การจดจำใบหน้าจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้า-ออกจากมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว ไร้การสัมผัส และสะดวกสบาย
สถาบันการจัดการธุรกิจแห่งชาติของศรีลังกาติดตั้งระบบจดจำใบหน้า