Chúng tôi có một tin tuyệt vời: thuật toán NtechLab đã tăng bậc trong bảng Điểm chuẩn xác minh FRVT 1: 1 của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (NIST). Trong cuộc thi xác minh, các mạng nơ-ron cạnh tranh phải xác định xem hai hình ảnh có thuộc về cùng một người hay không.

Dựa vào kết quả thử nghiệm trên một số bộ dữ liệu, công ty của chúng tôi đã nằm trong Top-3 trong số các công ty hàng đầu thế giới FR. NIST đang thử nghiệm mạng nơ-ron ‘xoài' mới nhất của chúng tôi, mạng này đã có sẵn cho khách hàng như một phần của nền tảng phân tích video FindFace Multi và các sản phẩm khác của NtechLab.