Công nghệ ngăn chặn các hành vi gian lận danh tính Liveness của chúng tôi đã vượt qua thử nghiệm PAD (Phát hiện Tấn công Bản Giới thiệu) cấp độ 1 của Phòng Thí nghiệm Đảm bảo Chất lượng iBeta uy tín.Trong các thử nghiệm, các ứng dụng iOS và Android đã chứng minh các thuật toán NtechLab tuân thủ đầy đủ những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 30 107−3.

Việc phê duyệt một cách độc lập tính bảo mật của công nghệ nhận dạng khuôn mặt của chúng tôi cho thấy những triển vọng tuyệt vời của nó trong các lĩnh vực mà việc xác minh chính xác danh tính là rất quan trọng. Ngoài ra, việc vượt qua bài kiểm tra sẽ làm tăng thêm sự tin tưởng của khách hàng vào sản phẩm của chúng tôi đối với yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn và nhu cầu riêng của các lĩnh vực.