NtechLab nói rằng công nghệ của họ dù thế nào cũng vẫn hoạt động