Download technology spotlight

«AI-Powered Video Intelligence for Smart and Safe Cities.»

Discover how national and city public safety agencies invest in video intelligence and radically rethink workflows and operations to increase their efficiency. Fill the form and download the full version of IDC & NtechLab collaborative research.

Các ô có dấu * là bắt buộc

Tôi đã đọc Privacy Policy và tôi đồng ý cung cấp miễn phí, có chủ ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình*

Tôi đồng ý nhận thông tin tiếp thị