ซอฟต์แวร์ NtechLab สามารถระบุเพศ และอายุของผู้เข้าชมได้ในระหว่างการจัดนิทรรศการ